1. BENDROSIOS NUOSTATOS
  1. Šiame dokumente nurodytų asmens duomenų valdytojas yra UAB „Darvaida“, juridinio asmens kodas 302252437, adresas Treniotos g. 28 / Kęstučio g. 54, Gargždai (LT-96113), el. paštas darvaida.gargzdai@gmail.com (toliau – „Bendrovė“). UAB „Darvaida“ įsipareigoja saugoti ir gerbti Jūsų privatumą. Dėti visas pastangas, kad mūsų atliekamas asmens duomenų tvarkymas atitiktų 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentą (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas).
  2. Ši privatumo politika (toliau – „Privatumo politika“) kartu su UAB „Darvaida“ tinklapio naudojimosi taisyklėmis https://unistylestore.lt/prekiu-grazinimas/  yra skirta asmenims, kurie lankosi šioje Bendrovei priklausančioje interneto svetainėje https://unistylestore.lt/, naudojasi svetainės informacija ir joje teikiamomis paslaugomis. Privatumo politikoje taip pat pateikiama informacija apie Bendrovės parduotuvėse besilankančių pirkėjų ir kitų asmenų asmens duomenų tvarkymą, vykdomą Bendrovei vykdant savo veiklą, sudarant ir vykdant sutartis, parduodant prekes.
  3. Šioje privatumo politikoje pateikiama informacija apie tai kaip renkame, naudojame, saugome ir tvarkome jūsų asmens duomenis, todėl atidžiai perskaitykite šią Privatumo politiką prieš pradedant naudotis https://unistylestore.lt/ paslaugomis. Registruodamiesi, naudodamiesi paslaugomis, tęsdami naršymą svetainėje, ar kitaip naudodamiesi UAB „Darvaida“ interneto svetaine turite patvirtinti, kad perskaitėte ir supratote šią Privatumo politiką.
  4. Duomenų subjektai šioje Privatumo politikoje toliau bus vadinami „Lankytoju“, „Pirkėju“ arba „Jūs“.
  5. Pažymime, jog visi veiksmai, atliekami su Lankytojų asmens duomenimis, yra atliekami vadovaujantis galiojančiomis Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatomis, pirmiausia Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu bei Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu.
 2. DUOMENŲ TVARKYMO PAGRINDAI
  1. Bendrovė renka ir tvarko asmens duomenis vadovaujantis ES ir Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų apsaugą. Bendrovė tvarko Lankytojų asmens duomenis šiais pagrindais:
   • sutikimo pagrindu, kuris išreiškiamas Jūsų aktyviais veiksmais, t. y. kreipimusi į mus ir asmens duomenų pateikimu, arba kitais aktyviais veiksmais;
   • mūsų teisėtų interesų įgyvendinimui (pvz., administruodami Interneto svetainę ir užtikrindami tinkamą jos veikimą;
   • sutarčių, susitarimų ir panašių dokumentų sudarymui, vykdymui, administravimui, keitimui;
   • tam, kad vykdytume pareigas, kurias mums nustato teisės aktai.
  2. Bendrovė siekia, kad asmens duomenys būtų tvarkomi tiksliai, sąžiningai ir teisėtai, kad jie būtų tvarkomi tik tokiais tikslais, kuriais buvo renkami, kad jie būtų tvarkomi laikantis teisės aktuose nustatytų aiškių ir skaidrių asmens duomenų tvarkymo principų ir reikalavimų.
 3. ASMENS DUOMENŲ RINKIMAS
  1. Bendrovė renka ir tvarko tik tuos Jūsų asmens duomenis, kurie yra pakankami ir būtini pasiekti tikslus, dėl kurių jie tvarkomi.
  2. Bendrovė asmens duomenis gauna šiais būdais, kai:
   1. Lankytojas informaciją apie save pateikia pats, kai Bendrovės internetinėje parduotuvėje savarankiškai pateikia informaciją susikūrus internetinės parduotuvės paskyrą bei atliekant užsakymą internetinėje parduotuvėje, arba Lankytojo komunikacijos bet kokia forma su bendrove metu.
   2. Duomenys, susiję su Lankytoju, generuojami automatiškai, Lankytojui naudojantis internetinės parduotuvės svetaine. Šis asmens duomenų gavimo būdas apima tokią situaciją, kai informaciją Bendrovė slapukų pagalba, Lankytojo sutikimo tvarkyti jo asmens duomenis teisiniu pagrindu, surenka automatiškai Lankytojui naudojantis Bendrovės internetinės parduotuvės svetaine ir jos suteikiamomis galimybėmis.
   3. – Duomenys apie Lankytoją yra gaunami iš trečiųjų asmenų. Asmens duomenų gavimo būdas apima tokią situaciją, kai Lankytojo sutikimo pagrindu informaciją apie Lankytoją Bendrovė gauna iš trečiųjų asmenų, tokių kaip Facebook, Inc., Google, Inc.
  3. Asmens duomenys, kuriuos Bendrovė renka ir tvarko:
Registracijos duomenysPrivalomi registracijos duomenys: el. pašto adresas, vardas, pavardė, telefono numeris, pristatymo adresas.Tokių asmens duomenų tvarkymas vykdomas pagal naudojimosi unistylestore.lt interneto svetaine sutartį, sudarytą tarp Jūsų ir unistylestore.lt.
Pirkimų duomenysBendrovė renka asmeninę informaciją, kurią pateikėte pirkdami prekes unistylestore.lt internetinėje parduotuvėje. Bendrovė renka šiuos Jūsų asmens duomenis: vardą, pavardę, el. pašto adresą, telefono numerį, pristatymo adresą, prekių pristatymo būdą, mokėjimo būdą, IP adresą.Pirkimo-pardavimo sutarties pagrindu.
SlapukaiLankytojo naršymo ir elgesio unistylestore.lt internetinėje svetainėje.Lankytojo sutikimo pagrindu.
Kontaktinė informacija, atsiliepimai ir paklausimaiKai pateikiate mums atsiliepimus, kreipiatės į mus dėl pagalbos arba užduodate mums klausimus, mes galime rinkti tokius jūsų duomenis kaip: vardas ir pavardė, el. pašto adresas, telefono numeris ir (arba) kita kontaktinė informacija, kad atsakytume į jūsų atsiliepimus, teiktume pagalbą ar atsakytume į jūsų klausimus. Tai apima jūsų susirašinėjimo su mumis įrašus ir kopijas (įskaitant el. pašto adresus ir telefono numerius), jei tokių yra.Naudojimosi unistylestore.lt internetine svetaine sutarties, sudarytos tarp jūsų ir unistylestore.lt pagrindu.
Analitiniai duomenysSiekiame, kad naudotis mūsų internetine svetaine jums būtų kuo paprasčiau ir patogiau, todėl atliekame Jūsų veiksmų analizę, kurios metu analizuojame ir tvarkome tokius jūsų asmens duomenis: pirkimų istorija; naršymo istorija; mokėjimų istorija; Jūsų įsigytų prekių apžvalgos; apklausų metu pateikti atsakymai; Jūsų ir mūsų tarpusavio bendravimo istorija, įskaitant elektroninį susirašinėjimą.Teisėto intereso pagrindu.
Rinkodaros duomenysSiekiant pateikti Jums bendrus mūsų prekių bei mūsų organizuojamų akcijų ir projektų pasiūlymus, mes tvarkome šiuos asmens duomenis: vardą, pavardę, telefono numerį, el. pašto adresą, įrenginio identifikavimo numerius.Jūsų sutikimo pagrindu.
Suasmeninti rinkodaros duomenysBendrovė taip pat gali tvarkyti pirkėjo asmens duomenis išrašydama sąskaitas ir (ar) kitus apskaitos dokumentus už prekes. Tvarkome šiuos duomenis, tam, kad užtikrintume teisingą mokestinių prievolių įgyvendinimą, apskaitos dokumentų išrašymą, deklaravimą valstybinėms institucijoms bei galėtume jums išrašyti ir administruoti apskaitos dokumentus, pavyzdžiui, sąskaitas-faktūras, kai įgyjate prekes parduotuvėje.Šių asmens duomenų tvarkymas yra vykdomas prekių ir (ar) paslaugų vartojimo sutarties pagrindu, taip pat mums vykdant teisės aktuose mums nustatytas prievoles.

4. Asmens duomenys yra saugomi tiek laiko kiek yra būtina prekių įsigijimo sutarčiai įvykdyti bet ne trumpiau nei tą mus įpareigoja daryti mūsų veiklą reglamentuojantys teisės aktai. Pirkėjo asmens duomenys, kurie tvarkomi Pirkėjui sutikus su tokiu asmens duomenų tvarkymu yra tvarkomi ir saugomi iki sutikimo atšaukimo dienos.

5. Bendrovė be Pirkėjo išankstinio sutikimo asmens duomenų neperduoda jokiems tretiesiems asmenims, išskyrus žemiau aprašytus atvejus.

 1. asmens duomenis mes galime perduoti tvarkyti tretiesiems asmenims, kurie padeda mums vykdyti veiklą ir administruoti paslaugų teikimą. Tokiais asmenimis gali būti kurjeriai. Kiekvienu atveju duomenų tvarkytojui mes pateikiame tik tiek duomenų, kiek yra būtina konkrečiam pavedimui įvykdyti ar konkrečiai paslaugai suteikti.
 2. duomenys taip pat gali būti pateikiami kompetentingoms valdžios arba teisėsaugoms įstaigoms, pvz., policijai arba priežiūros institucijoms, tačiau tik joms pareikalavus ir tik tada, kai reikalaujama pagal galiojančius teisės aktus arba teisės aktų numatytais atvejais ir tvarka, siekiant užtikrinti mūsų teises, mūsų pirkėjų, darbuotojų ir išteklių saugumą, pareikšti, teikti ir ginti teisinius reikalavimus

 1. TEISĖS SUSIJUSIOS SU ASMENS DUOMENŲ APSAUGA
  1. Internetinės parduotuvės unistylestore.lt Lankytojai (Pirkėjai) turi:
   1. teisę gauti informaciją apie asmens duomenų tvarkymą;
   2. teisę susipažinti su savo asmens duomenimis, kuriuos mes saugome;
   3. teisę reikalauti ištaisyti su Jumis susijusius asmens duomenis, kuriuos Bendrovė saugo (daugumą duomenų ištaisyti galite prisijungę prie savo paskyros);
   4. teisę paprašyti, kad mes pašalintume Jūsų duomenis („teisė būti pamirštam“);
   5. teisę apriboti Jūsų asmens duomenų tvarkymą;
   6. teisę nesutikti, kad būtų tvarkomi Jūsų asmens duomenys;
   7. teisę atšaukti sutikimą tvarkyti Jūsų duomenis;
   8. jei norite įgyvendinti savo teises, arba iškilus klausimams dėl asmens duomenų tvarkymo ar teisių įgyvendinimo, rašykite mums adresu darvaida.gargzdai@gmail.com;
   9. teisė gauti informaciją apie asmens duomenų tvarkymą. Informaciją apie Jūsų asmens duomenų tvarkymą pateikiame duomenų rinkimo metu. Ją taip pat galite visada rasti šioje Privatumo politikoje arba gauti kreipdamiesi el. paštu darvaida.gargzdai@gmai.com;
  2. Bendrovė informuoja, jog atitinkami veiksmai, kuriais yra įgyvendinamos aukščiau nurodytos Lankytojų teisės, bus atliekami kaip galima greičiau, bet ne vėliau kaip po 1 (vieno) mėnesio nuo Jūsų kreipimosi dienos. Pažymime, kad prireikus 1 (vieno) mėnesio terminas gali būti pratęstas dar dviem mėnesiams, atsižvelgiant į prašymo sudėtingumą ir skaičių. Tokiu atveju, Bendrovė per 1 (vieną) mėnesį nuo prašymo gavimo informuoja Naudotoją apie tokį pratęsimą, kartu pateikdama vėlavimo priežastis.
  3. Bendrovės internetinė parduotuvė ir joje teikiamos paslaugos yra skirtos tik vyresniems nei 14 metų asmenims. Jei turėsime pagrįstų abejonių, kad tvarkome duomenis asmenų, kurie yra jaunesnio amžiaus nei nurodyta šioje dalyje, mes pašalinsime šių asmenų duomenis iš duomenų bazių.
 2. PRIVATUMO POLITIKOS PAKEITIMAI IR GALIOJIMAS
  1. Ši Privatumo politika galioja nuo 2020 m. balandžio 9 d.
  2. Bendrovė periodiškai gali keisti Privatumo politiką, kad ji veiksmingiausiai atspindėtų, kaip tvarkome Jūsų asmens duomenis.
  3. Atlikę reikšmingų pakeitimų, apie tai pranešime internetinėje svetainėje arba kitomis atitinkamomis susisiekimo priemonėmis, pavyzdžiui, el. paštu, kad Jūs galėtumėte su pakeitimais susipažinti.
 3. SLAPUKAI
  1. Mes naudojame slapukus (tai nedidelis informacijos failas, atsiųstas į Jūsų kompiuterį ar kitą įrenginį (pavyzdžiui, mobilųjį telefoną) Jums besilankant mūsų internetinėje parduotuvėje, ir išsaugomas Jūsų naršyklėje. Slapukas yra atsiunčiamas į Jūsų kompiuterį ar kitą įrenginį tam, kad išsaugotų duomenis, o mes galėtume Jus, kaip paslaugų naudotoją, atpažinti apsilankius mūsų svetainėje. Slapukų pagalba mes taip pat galime susieti Jūsų pirkimo istoriją, kitus duomenis, surinktus Jums naudojantis paslaugomis, su Jūsų naršymu internete. Slapukų surinkta informacija leidžia mums užtikrinti Jūsų galimybę naršyti patogiau, teikti Jums patrauklius pasiūlymus bei daugiau sužinoti apie mūsų svetainės naudotojų elgesį, analizuoti tendencijas ir tobulinti tiek svetainę, tiek Jūsų aptarnavimą.
 4. TIESIOGINĖS RINKODAROS PRANEŠIMAI
  1. Bendrovė, turėdama aiškius Lankytojo sutikimus, turi teisę Lankytojui siųsti tiesioginės rinkodaros pranešimus elektroniniu paštu ir/arba trumpąją „sms“ žinute.
  2. Lankytojas turi teisę bet kuriuo metu atšaukti Bendrovei duotą sutikimą (-us) tvarkyti jo asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais. Tai padaryti galite šiais būdais:
   1. rašyti elektroninį laišką adresu darvaida.gargzdai@gmail.com nurodyti, kad nepageidauja gauti elektroninių laiškų;